Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Новини/Профилактиката - гарант за здраве

Новини

Конкурс за лекар специализант по ортопедия и травматология

Конкурс за лекар специализант по ортопедия и травматология

21.12.2018

Многопрофилна болница за активно лечение Доверие обявява конкурс за лекар- специализант по Ортопедия и травматология.

Желаещите да участват в конкурса е нужно в едномесечен срок от издаването на заповедта за обявяването му да подадат в деловодството на МБАЛ "Доверие"  заявление в свободен текст до директора на болницата, към което е нужно да се приложат и следните документи:

- европейски формат Автобиография;

- заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ и подпис на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина;

- удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

- удостоверение за трудов стаж, ако кандидата има такъв;

- медицинско свидетелство за постъпване на работа и свидетелство за съдимост. 

 

 

В срок от 10 дни от изтичане на срока за подаване на документите, комисия определена от МБАЛ "Доверие", ще посочи допуснатите кандидати. Те ще бъдат писмено уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Обратно към Новини